2 серпня 2018 року Правила затверджені Колегією АМКУ, а 18 червня – були узгоджені Торгово-промисловою палатою України

Про це повідомляється на сайті Української Федерації Професіоналів Безпеки, яка закликає учасників ринку охоронних послуг України підтримати ці Правила (ініційовані групою охоронних компаній). З оригінальним текстом даного Документу також можна ознайомитись на офіційному сайті Антимонопольного комітету України.

ПРАВИЛА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОХОРОНИ ВЛАСНОСТІ ТА ГРОМАДЯН

Преамбула

Правила професійної етики суб’єктів господарювання у сфері надання послуг з охорони власності та громадян (далі – Правила) встановлюють загальні принципи професійної етики, моральноетичні стандарти та правила, на основі яких суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти підприємницької діяльності охоронної галузі України (далі – Підприємства) здійснюють свою господарську (підприємницьку) діяльність у галузі охорони (далі – галузева господарська діяльність)

Метою розроблення та прийняття цих Правил є:

 • дотримання професійної етики під час практичного здійснення галузевої господарської діяльності
 • утримання від будь-яких дій у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності
 • забезпечення правдивого інформування про предмет, зміст та якість фактичного захисту прав замовників та споживачів охоронних послуг
 • сприяння становленню механізмів саморегуляції та запобігання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції та прав споживачів
 • зміцнення довіри до суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на національному, міжрегіональних та місцевих ринках охоронних послуг.

Правила розроблені відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про охоронну діяльність», «Про захист прав споживачів», розділу 80 «Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань» КВЕД-2010 (щодо надання послуг з безпеки та охорони) та інших нормативно-правових актів.

Додержання вимог цих Правил є обов’язковим для усіх Підприємств.

1. Загальні положення

1.1. В цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

– охоронна діяльність – надання послуг, що належать до видів діяльності, визначених Законом України «Про охоронну діяльність»

– доброчесна поведінка – поведінка, яка полягає у забезпеченні сумлінного виконання суб’єктами підприємницької діяльності охоронної галузі України – міжрегіональними, регіональними та місцевого рівня обов’язків перед державою, замовниками охоронних послуг, фізичними та юридичними особами, стосовно яких здійснюються завдання галузевої господарської діяльності, взаємної поваги до майнових прав та ділової репутації усіх Підприємств, неухильному дотриманні Конституції України, Законів України, інших нормативно-правових актів та вимог цих Правил

– демпінг – формування та використання у конкуренції на внутрішньому ринку охоронних послуг цін на означені послуги, недостатніх для додержання Підприємством зобов’язань, визначених законодавством про працю та заробітну плату щодо персоналу охорони, сплати у повному обсязі податкових та інших обов’язкових платежів до бюджетів відповідних рівнів, формування належного джерела коштів за напрямами соціального та правового захисту персоналу охорони, забезпечення якості охоронних послуг, а також захисту майнових прав споживачів охоронних послуг тощо без залучення додаткових законних джерел фінансування відповідно до вимог законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність, законодавства про оподаткування.

1.2. Підприємства під час здійснення галузевої господарської діяльності та діяльності, спрямованої на формування сприятливого конкурентного середовища на ринку охоронних послуг, будуть керуватись принципами:

 • добросовісності
 • законності
 • справедливості
 • дотримання ділового етикету та підтримання коректного ставлення Сторін одна до одної
 • забезпечення якості охоронних послуг
 • забезпечення реалізації прав замовників охоронних послуг.

1.3. Підприємства визнають несумісними з професійною етикою та мораллю схеми нечесного ведення бізнесу з метою отримання неправомірних переваг або пільг (преференцій), а саме, але не виключно:

 • введення в оману замовників та споживачів охоронних послуг щодо власних повноважень та матеріально-технічних і кадрових можливостей, змісту охоронних послуг та умов відповідальності
 • застосування демпінгу під час установлення цін на охоронні послуги, у тому числі ті, що є предметом публічних закупівель
 • лобіювання своїх інтересів у державних органах шляхом матеріальних заохочень, хабарів
 • використання адміністративного ресурсу та інших незаконних способів
 • схилення замовників, зокрема тендерних комітетів із закупівлі послуг охорони до дискримінації їх виконавця (виконавців) з числа Підприємств
 • підкуп працівників або посадових осіб потенційних замовників тощо, і зобов’язуються всіма залежними від них законними способами сприяти недопущенню їх появи в господарській діяльності.

1.4. Підприємства вживатимуть заходів щодо захисту учасників ринку охоронних послуг від будь-яких порушень з боку інших його учасників та неетичних дій на ринку.

1.5. Підприємства сприятимуть:

 • підвищенню ефективності галузевої господарської діяльності у взаємодії з уповноваженими правоохоронними органами, відповідними формуваннями органів місцевого самоврядування
 • підвищенню рівня довіри потенційних замовників та споживачів охоронних послуг, фізичних та юридичних осіб, стосовно яких здійснюються заходи охорони

1.6. Підприємства забезпечують повну відповідність своєї діяльності законодавству про захист економічної конкуренції.

1.7. Підприємства готові до конкуренції між собою. Кожне Підприємство одноосібно формує плани власного розвитку та самостійно приймає комерційні рішення. У той же час Підприємства вільні у рішеннях щодо участі у спільних з іншими Підприємствами, а також з іншим операторами ринку охоронних послуг комерційних, рекламно-інформаційних, навчально-методичних та інших заходах.

1.8. Підприємства однозначно засуджують будь-яку антиконкурентну поведінку на ринках охоронних послуг, зокрема, але не виключно у формі антиконкурентних узгоджених дій.

1.9. Підприємства прагнуть покращення бізнес-клімату на ринку охоронних послуг для надходження інвестицій, модернізації українського сегменту технологій та виробництва технічних засобів охоронного призначення, розвитку чесної конкуренції на цьому ринку та захисту інтересів споживачів, операторів ринку і держави в цілому.

1.10. Підприємства визнають, що основним шляхом для забезпечення прозорої та ефективної конкуренції на ринку є створення та забезпечення справедливого й ефективного застосування до усіх учасників ринку єдиних правил, завдяки чому вони перебуватимуть у рівних конкурентних умовах.

1.11. Реалізація Правил у поточній галузевій господарській діяльності Підприємств спрямована на формування та зміцнення засад галузевого самоврядування.

2. Права та обов’язки Підприємств

2.1. У рамках виконання цих Правил Підприємства мають право здійснювати свою діяльність у спосіб та у формах, визначених чинним законодавством та установчими документами.

2.2. Підприємства зобов’язуються спільними зусиллями шляхом застосування заходів повноважень правоохоронних органів держави, органів місцевого самоврядування та всіма іншими доступними законними способами:

 • встановлювати стосунки між учасниками ринку охоронних послуг на основі взаємоповаги, довіри, професійної взаємодії і взаємного розуміння того, що всі Підприємства рівноправні і ставлять своєю метою, зокрема, забезпечення споживачів охоронними послугами належної якості. При цьому вони виходять з того, що важливим є не лише результат, а й шляхи і способи його досягнення, які мають відповідати професійній етиці
 • утримуватись від будь-яких дій, які порушують принципи ринкової економіки та шкодять довірі до суб’єктів господарювання на ринку охоронних послуг, що може в цілому негативно позначитись на іміджу охоронної галузі України
 • не вчиняти дій, які містять ознаки порушення законодавства
 • перешкоджати спробам демпінгу на міжрегіональних та місцевих ринках охоронних послуг
 • самостійно або колективно відповідно реагувати на появу недостовірної інформації щодо статутної діяльності Підприємств
 • утримуватись від поширення у будь-якій формі неправдивих, або неповних відомостей, пов’язаних із Підприємствами, чи діяльністю інших суб’єктів господарювання у галузі надання охоронних послуг, у тому числі щодо їх статутної діяльності, які можуть завдати шкоди діловій репутації таких суб’єктів господарювання
 • не використовувати імен, комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), рекламних матеріалів, інших суб’єктів господарювання без їх дозволу
 • не вводити у господарський обіг під своїм фірмовим позначенням охоронних послуг шляхом усунення чи зняття позначень інших операторів надання охоронних послуг без дозволу уповноважених на те осіб
 • будь-якими способами утримуватись від поширення відомостей, які відповідно до законодавства України можуть бути визнані інформацією, що вводить в оману, впливаючи на наміри осіб щодо замовлення послуг охорони
 • співпрацювати для забезпечення взаємних інтересів розвитку добросовісної конкуренції, дотримуватись встановлених правил та процедур і не допускати поширення недостовірної інформації про себе або інше Підприємство
 • проводити спільні заходи (зустрічі, конференції, круглі столи) з питань, що стосуються недопущення недобросовісної конкурентної практики, неетичної поведінки та недопущення введення в оману споживачів і замовників охоронних послуг, з метою підтримки позитивного іміджу українських операторів надання охоронних послуг
 • вживати заходів для запобігання змовам між суб’єктами охоронної діяльності, які, зокрема, мають на меті маніпулювання цінами на ринку охоронних послуг
 • не створювати перешкод суб’єктам господарювання у процесі конкуренції шляхом дискредитації суб’єкта господарювання, схилення до бойкоту суб’єкта господарювання, схилення постачальника до дискримінації покупця (замовника), підкупу працівника, посадової особи, постачальника покупця (замовника) та утримуватись від досягнення неправомірних переваг у конкуренції шляхом порушення чинного законодавства
 • утримуватись від дій, що полягають у неправомірному збиранні, розголошуванні (схиленні до розголошення) та використанні відомостей, які відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, що може завдати шкоди іншим суб’єктам господарювання.

3. Використання Правил у діловому обороті

3.1. Підприємства – суб’єкти галузевої господарської діяльності можуть використовувати Правила під час укладання договорів, розробки установчих та регламентних документів.

3.2. Правила можуть використовуватись Підприємствами під час проведення спільних заходів (зустрічей, конференцій, засідань) з обговорення питань щодо недобросовісних дій у конкуренції, фактів неетичної поведінки партнерів, забезпечення прав споживачів послуг охорони тощо.

3.3. Правила можуть використовуватися Підприємствами як правовий інструмент під час розв’язання конфліктних ситуацій, у досудових спорах, подання доказів до правоохоронних органів, зокрема з питань:

 • правомірної поведінки на ринку охоронних послуг
 • дотримання засад ціноутворення на послуги охорони, що не будуть порушувати вимоги законодавства про захист економічної конкуренції та інші законодавчі акти, у тому числі за умов набуття (наявності) ринкової влади на ринках охорони
 • виконання Підприємствами взятих на себе зобов’язань перед діловими партнерами
 • забезпечення захисту конфіденційної інформації згідно із законодавством України.

4. Реклама та просування послуг охорони

4.1. Підприємства погоджуються, що маркетинг, рекламу та просування охоронних послуг необхідно проводити з дотриманням вимог чинного законодавства, враховуючи правила вільної і чесної конкуренції та не зловживаючи довірою їх споживачів та потенційних замовників.

4.2. Рекламуючи свої послуги, Підприємства не будуть використовувати будь-яку інформацію, що вводить в оману потенційних замовників або містить інформацію щодо неіснуючих повноважень та/або матеріально-технічних і кадрових можливостей охоронної галузі та/або її конкретних операторів.

4.3. Підприємства у рекламі власної статутної діяльності будуть забезпечувати надання потенційним замовникам та споживачам доступної, достовірної та своєчасної інформації про зміст та обсяг охоронних послуг Підприємств, а також про умови відповідальності.

4.4. Підприємства будуть використовувати лише підтверджені фактичні дані, об’єктивні, достовірні та корисні для інформування потенційних замовників споживачів порівняння в рекламі своєї продукції.

4.5. Підприємства будуть відстежувати появу неетичної, неправдивої, неточної та неповної інформації у рекламі, що дискредитує галузеву господарську діяльність чи окреме Підприємство. Підприємства будуть застосовувати всі законні способи впливу на засоби масової інформації та суб’єктів господарювання, що розміщують і замовляють таку рекламу, з метою сприяння їх відмови від неї.

4.6. Під час проведення рекламних акцій Підприємства зобов’язуються наводити інформацію, визначальну для прийняття потенційним замовником рішення про участь у такій акції, зокрема, щодо термінів її дії, таким чином, щоб потенційний замовник мав змогу ознайомитися з такою інформацією до того, як він прийме рішення взяти участь в акції.

5. Захист некваліфікованого потенційного замовника та споживача охоронних послуг

Підприємства будуть утримуватися від практик, які можуть ввести в оману некваліфікованого потенційного замовника та споживача охоронних послуг щодо помилкового сприйняття наявності або відсутності повноважень, корпоративного або в окремого Підприємства матеріально-технічного або кадрового потенціалу.

6. Стосунки Підприємств з державними органами та інститутами громадянського суспільства

6.1. Підприємства зацікавлені в розвитку ринку охоронних послуг та національної галузі охорони в особі уповноважених органів держави, відомчих служб охорони та безпеки корпоративних та окремих суб’єктів господарювання усіх форм власності, підприємницької діяльності у галузі охорони з урахуванням кращого міжнародного законодавчого регулювання та практики. У зв’язку з цим вони вважають дуже важливою співпрацю з державними органами, до компетенції яких належить здійснення контролю за дотриманням галузевого (фахового) законодавства, а також законодавства про захист економічної конкуренції та недопущення проявів недобросовісної конкуренції.

6.2. Підприємства надають державним органам лише правдиву та повну перевірену інформацію.

6.3. Підприємства ніколи не використовують свої стосунки з державними органами з метою отримання індивідуальних преференцій або пільг для досягнення переваг. Вони рішуче відкидають дії, що можуть призвести до корупції у будь-якій формі, а також виникнення конфлікту інтересів, крім тих, що виникають на засадах добросовісної конкуренції.

6.4. Підприємства здійснюють свою діяльність публічно і враховують громадську думку. Вони надають усю необхідну, повну й достовірну інформацію і дані для громадськості, а також тим особам, кого це може стосуватися, що не ушкоджує економічні інтереси договірних сторін або Підприємств, а також за винятком тих випадків, якщо (коли) у документах міститься інформація з обмеженим доступом.

6.5. Підприємства поважають інтелектуальні права інших осіб та уникають їх порушення.

6.6. Підприємства не використовуватимуть власні ресурси прямо чи опосередковано для підтримки діяльності політичних партій та політичних кампаній.

6.7. Підприємства ведуть та підтримують на високому рівні документообіг, що відображає та підтверджує справжню природу їхньої господарської діяльності та проведених платежів, а також у повному обсязі та у встановлені строки сплачують усі податки та обов’язкові платежі, передбачені чинним законодавством України.

7. Положення, що стосуються контролю за виконанням Підприємствами цих Правил

7.1. Підприємства забезпечують контроль з метою належного виконання вимог цих Правил. Підприємства розуміють, що найефективнішою формою контролю є система самоконтролю, тому вони регулярно стежать за тим, щоб не допускати у своїй роботі порушень чинного законодавства і положень цих Правил. Разом з тим Підприємства самостійні у виборі будь-якої іншої платформи системи контролю, що у разі потреби, буде здійснювати координацію з контролюючими органами щодо виконання вимог, зазначених у цих Правилах. Підприємства вірять, що належне функціонування вищевказаної системи контролю є достатнім для підтвердження відповідності діяльності Підприємств цим Правилам.

У разі виявлення будь-яких недоліків Підприємства вживають дієвих заходів для їх усунення в найкоротший строк.

7.2. Функції координації та моніторингу щодо виконання вимог цих Правил за рішенням Підприємств може виконувати погоджена Підприємствами громадська спілка та/або галузеве об’єднання організацій роботодавців.

8. Прикінцеві положення

8.1. Підприємства вважають приєднання до Правил та виконання вимог законодавства та положень цих Правил справою своєї професійної честі. Вони мають докладати максимум зусиль для дотримання принципів, положень і вимог даних Правил, метою і сенсом яких є розвиток чесних звичаїв у підприємницькій діяльності на ринку охоронних послуг та запровадження норм професійної етики.

8.2. Правила є безстроковими і передбачають можливість добровільного приєднання до них необмеженого кола зацікавлених осіб.

8.3. Погодження Правил з Антимонопольним комітетом України відбувається згідно зі статтею 33 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

8.4. Правила є чинними для суб’єктів підприємницької діяльності охоронної галузі України з моменту їх оприлюднення з посиланням на відповідне рішення Антимонопольного комітету України.

8.5. До цих Правил можуть бути внесені зміни і доповнення з урахуванням практичного досвіду діяльності у сфері охоронної діяльності та змін українського законодавства.

8.6. Приєднання до Правил є добровільним і здійснюється в індивідуальному порядку міжрегіональними, регіональними та суб’єктами провадження охоронної діяльності місцевого рівня шляхом їх підписання.

8.7. Депозитарієм Правил визначається погоджена Підприємствами громадська спілка або галузеве об’єднання роботодавців. Дія Правил може бути припинена для будь-якого із Підприємств з моменту подання відповідної заяви до Депозитарія Правил, та розміщення заяви на офіційному сайті Підприємства.

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА | SECURITY.org.ua | ОХОРОНА ТА БЕЗПЕКА