Статті 102-112 | Президент України |

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141)

Розділ V. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

 • Стаття 102
  • Президент України є главою держави і виступає від її імені.
  • Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
  • Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
 • Стаття 103
  • Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років.
  • Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п’яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.
  • Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.
  • Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об’єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.
  • Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п’ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період дев’яноста днів з дня припинення повноважень.
  • Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.
 • Стаття 104
  • Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.
  • Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України.
  • Президент України складає таку присягу:
  • “Я, (ім’я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі”.
  • Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу у п’ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів.
 • Стаття 105
  • Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.
  • За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону.
  • Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту.
 • Стаття 106
  • Президент України:
  • 1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
  • 2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
  • 3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;
  • 4) приймає рішення про визнання іноземних держав;
  • 5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;
  • 6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
  • 7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією;
  • 8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених цією Конституцією;
  • 9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;
  • 10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;
  • 11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора;
  • 12) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України;
  • 13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
  • 14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України;
  • 15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;
  • 16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
  • 17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;
  • 18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;
  • 19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
  • 20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;
  • 21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації – з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;
  • 22) призначає на посади третину складу Конституційного Суду України;
  • {Пункт 23 частини першої статті 106 виключено на підставі Закону № 1401-VIII від 02.06.2016}
  • 24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;
  • 25) нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними;
  • 26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;
  • 27) здійснює помилування;
  • 28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;
  • 29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;
  • 30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;
  • 31) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України.
  • Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.
  • Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України.
  • Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 цієї статті, скріплюють підписами Прем’єр-міністр України і міністр, відповідальний за акт та його виконання.
 • Стаття 107
  • Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.
  • Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.
  • Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України.
  • Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує Президент України.
  • До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять Прем’єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України.
  • У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України може брати участь Голова Верховної Ради України.
  • Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію указами Президента України.
  • Компетенція та функції Ради національної безпеки і оборони України визначаються законом.
 • Стаття 108
  • Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
  • Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
  • 1) відставки;
  • 2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
  • 3) усунення з поста в порядку імпічменту;
  • 4) смерті.
 • Стаття 109
  • Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України.
 • Стаття 110
  • Неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду – за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку.
 • Стаття 111
  • Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
  • Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
  • Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.
  • Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.
  • За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України.
  • Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
 • Стаття 112
  • У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов’язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6-8, 10-13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України.