Статті 1-20 | Загальні засади |

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141)

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

 • Стаття 1
  • Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
 • Стаття 2
  • Суверенітет України поширюється на всю її територію.
  • Україна є унітарною державою.
  • Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
 • Стаття 3
  • Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
  • Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.
 • Стаття 4
  • В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
 • Стаття 5
  • Україна є республікою.
  • Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
  • Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
  • Ніхто не може узурпувати державну владу.
 • Стаття 6
  • Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
  • Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.
 • Стаття 7
  • В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.
 • Стаття 8
  • В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
  • Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
  • Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
 • Стаття 9
  • Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
  • Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.
 • Стаття 10
  • Державною мовою в Україні є українська мова.
  • Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
  • В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
  • Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
  • Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
 • Стаття 11
  • Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.
 • Стаття 12
  • Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави.
 • Стаття 13
  • Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
  • Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності народу відповідно до закону.
  • Власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.
  • Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом.
 • Стаття 14
  • Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.
  • Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.
 • Стаття 15
  • Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.
  • Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова.
  • Цензура заборонена.
  • Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України.
 • Стаття 16
  • Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави.
 • Стаття 17
  • Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
  • Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
  • Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.
  • Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
  • Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.
  • На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.
  • На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
 • Стаття 18
  • Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.
 • Стаття 19
  • Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
  • Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
 • Стаття 20
  • Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.
  • Державний Прапор України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.
  • Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
  • Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).
  • Державний Гімн України – національний гімн на музику М. Вербицького із словами, затвердженими законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
  • Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
  • Столицею України є місто Київ.