| Загальні положення |

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 18 листопада 2015 р. № 960

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження охоронної діяльності

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності (далі – ліцензія), а також організаційні, кадрові і технологічні вимоги до матеріально-технічної бази ліцензіата, обов’язкові для виконання під час провадження охоронної діяльності.

2. Терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про охоронну діяльність” (далі – Закон) та Законі України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

3. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії – їм відповідати.

4. Охоронну діяльність можуть провадити на всій території України юридичні особи, а також фізичні особи – підприємці на підставі ліцензії за наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження такої діяльності, та за умови виконання такими особами організаційних, кадрових і технологічних вимог, передбачених цими Ліцензійними умовами.

5. Для отримання ліцензії здобувач ліцензії особисто або через уповноважений ним орган чи особу подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії (додаток 1).

Оформлення та подання документів до органу ліцензування, видача документів таким органом здійснюються відповідно до статті 10 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

6. До заяви про отримання ліцензії додаються:

 • 1) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу);
 • 2) документи, що підтверджують відповідність установленим умовам залучення та відсутність обмежень стосовно працівників, задіяних до здійснення охоронних заходів, а саме:
  • щодо фахівця (фахівців) з організації заходів охорони:
   • – копія документа, який підтверджує його (їх) відповідність кваліфікаційним вимогам, визначеним пунктом 14 цих Ліцензійних умов;
   • – копії документів, які підтверджують проходження особою обов’язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду та профілактичного наркологічного огляду, які видані в установленому порядку;
   • – копія документа, що підтверджує відсутність в особи обмежень за станом здоров’я для виконання функціональних обов’язків, який видається в установленому порядку;
   • – копія паспорта громадянина України;
   • – копія трудового договору або витяг з трудової книжки особи, завірені суб’єктом господарювання;
  • щодо персоналу охорони (за наявності):
   • – список персоналу охорони на дату подання заяви про отримання ліцензії (додаток 2), підписаний керівником здобувача ліцензії або уповноваженою ним особою;
   • – копія документа, який підтверджує відповідність особи кваліфікаційним вимогам, визначеним пунктом 15 цих Ліцензійних умов;
   • – копії документів, які підтверджують проходження особою обов’язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду та профілактичного наркологічного огляду, які видані в установленому порядку;
   • – копія документа, що підтверджує відсутність в особи обмежень за станом здоров’я для виконання функціональних обов’язків, який видається в установленому порядку;
   • – копія паспорта громадянина України;
   • – копія трудового договору або витяг з трудової книжки особи, завірені суб’єктом господарювання;
 • 2-1) відомості про засоби провадження охоронної діяльності (за наявності):
  • відомості про наявність спеціальних засобів (додаток 2-1);
  • відомості про наявність транспорту реагування (додаток 2-2);
 • 3) опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, у двох примірниках (додаток 3).