| Організаційні вимоги |

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 18 листопада 2015 р. № 960

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження охоронної діяльності

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ

7. Суб’єкт охоронної діяльності зобов’язаний:

 • 1) зберігати протягом строку дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу ліцензування, а також ті, що підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування для отримання ліцензії;
 • 2) повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.
  • У разі зміни таких даних ліцензіат не пізніше одного місяця з дня їх настання подає органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з копіями документів, які підтверджують зазначені зміни (крім даних щодо персоналу охорони, що містять інформацію про загальну кількість персоналу охорони та рівень його кваліфікації, про зміну яких органу ліцензування повідомляється щороку до 15 вересня (станом на 1 вересня);
 • 3) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом цих Ліцензійних умов;
 • 4) зберігати відео- та фотоматеріали, отримані під час здійснення заходів охорони згідно з вимогами частини другої статті 12 Закону;
 • 5) надавати послуги з охорони власності та громадян на підставі письмових цивільно-правових договорів охорони, які укладаються за наявності в замовників охоронних послуг документів, що підтверджують їх повноваження на володіння (користування) об’єктом охорони на законних підставах, а також правомірність перебування майна, транспортного засобу чи особи у визначеному місці охорони;
 • 6) вести письмовий або електронний облік договорів охорони, виконувати умови договорів з надання охоронних послуг на користь третіх осіб лише за їх письмовою згодою. Під час укладання договорів зазначаються конкретний об’єкт охорони, його місцезнаходження;
 • 7) зазначати в договорах охорони відповідно до Цивільного кодексу України умови відшкодування шкоди, завданої через неналежне виконання ним своїх зобов’язань перед замовником;
 • 8) розміщувати на видному місці на центральному посту стаціонарного об’єкта (за згодою замовника охоронних послуг), який охороняється персоналом охорони, інформацію про найменування ліцензіата, його місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи, дату і номер рішення про видачу ліцензії;
 • 9) повідомляти негайно у будь-який можливий спосіб територіальному органу Національної поліції про:
  • факти припинення правопорушень стосовно персоналу охорони, майна або фізичних осіб, які охороняються, застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, використання службових собак персоналом охорони, а в разі заподіяння тілесних ушкоджень правопорушнику – негайно викликати екстрену (швидку) медичну допомогу та надавати першу долікарську допомогу;
  • виявлення ознак кримінального правопорушення, порушення громадського порядку;
 • 10) до прибуття працівників правоохоронних органів вжити всіх можливих заходів для охорони місця події та збереження слідів злочину, виявлення очевидців і фіксації їх персональних даних. Після прибуття працівників правоохоронних органів персонал охорони зобов’язаний діяти за їх вказівкою.

8. Суб’єкт охоронної діяльності забезпечує:

 • 1) наявність у персоналу охорони під час виконання функціональних обов’язків посвідчень, оформлених відповідно до вимог частини четвертої статті 11 Закону;
 • 2) виконання функції з охорони майна за обов’язкової наявності на одязі персоналу охорони ознак належності до відповідного суб’єкта охоронної діяльності згідно з його статутними документами щодо найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця;
 • 3) дотримання порядку застосування персоналом охорони заходів фізичного впливу та спеціальних засобів, зазначених у статті 16 Закону;
 • 4) використання службових собак у порядку, визначеному статтею 17 Закону;
 • 5) необхідні умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до місць провадження своєї діяльності, в яких здійснюється обслуговування замовників охоронних послуг.

9. Охорона небезпечних і цінних вантажів під час їх перевезення автомобільним транспортом здійснюється з використанням:

 • транспорту реагування;
 • автомобільного транспорту, що має клас захисту не нижче другого згідно з ДСТУ 3975-2000 “Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги” (у разі охорони грошей, дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння);
 • системи відстеження рухомих об’єктів з передачею сигналу тривожного сповіщення до пункту централізованого спостереження.

Організація охорони зазначених вантажів та контроль за виконанням персоналом охорони покладених на нього функцій здійснюються фахівцем з організації заходів охорони.

Для охорони небезпечних і цінних вантажів під час їх перевезення суб’єкт охоронної діяльності формує групу з охорони у складі не менше двох осіб та визначає старшого такої групи, про що суб’єкт охоронної діяльності видає відповідний наказ.

10. Організація та здійснення охорони об’єктів і приміщень, у яких культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються нарковмісні рослини, включені до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, а також використовується, зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи відходи таких рослин, проводяться з урахуванням таких вимог:

 • 1) договір про охорону об’єкта укладається за наявності в замовника охоронних послуг документів, що засвідчують його повноваження на володіння (користування) об’єктом на правах власності, оренди (суборенди), іншому визначеному законодавством праві користування, які пред’являються суб’єкту охоронної діяльності для огляду в оригіналі, а їх копії залишаються у справі суб’єкта охоронної діяльності;
 • 2) на всі об’єкти власника, з яким укладено договірні відносини, суб’єктом охоронної діяльності ведуться справи з питань організації охорони об’єктів;
 • 3) охорона об’єктів здійснюється цілодобово та організовується за вахтовим чи звичайним методом;
 • 4) об’єкти приймаються під цілодобову охорону після подання їх власником суб’єкту охоронної діяльності копії ліцензії на культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, – з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”;
 • 5) у разі дострокового припинення договірних відносин суб’єкти охоронної діяльності негайно інформують про це територіальний орган Національної поліції за місцезнаходженням об’єкта.

11. Придбання та зберігання пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, здійснюються з урахуванням таких вимог:

 • 1) суб’єкт охоронної діяльності зобов’язаний отримати в установленому законодавством порядку:
  • дозвіл на відкриття та функціонування об’єкта дозвільної системи;
  • дозвіл на право придбання зазначених пристроїв;
 • 2) пристрої та патрони до них зберігаються у спеціально обладнаному сховищі, яке повинно відповідати вимогам, установленим підпунктом 11.5 пункту 11 Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС від 21 серпня 1998 р. № 622;
 • 3) суб’єкт охоронної діяльності веде облік пристроїв та патронів до них за формою згідно з додатком 22 до зазначеної Інструкції;
 • 4) облік видачі і прийняття пристроїв, патронів до них, що видаються працівникам охорони на час несення служби, ведеться відповідальною особою шляхом внесення відповідних даних до книги обліку видачі і прийняття пристроїв та патронів до них;
 • 5) непридатні для подальшого використання пристрої та патрони до них здаються суб’єктом охоронної діяльності до територіальних органів Національної поліції за місцезнаходженням.

12. Обладнання транспорту реагування засобами радіотехнічного зв’язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами здійснюється з урахуванням таких вимог:

 • 1) засоби радіотехнічного зв’язку, експлуатація яких потребує наявності відповідних дозволів, використовуються після отримання таких дозволів;
 • 2) на транспорт реагування суб’єкта охоронної діяльності наносяться кольорографічні схеми (написи), які ідентифікують суб’єкта охоронної діяльності, зокрема його скорочене найменування, номер телефону та емблема (у разі наявності);
 • 3) на транспорт реагування, обладнаний кольорографічними схемами (написами), установлюються спеціальні світлові сигнальні пристрої автожовтого (оранжевого) кольору та спеціальні звукові сигнали (далі – спеціальні пристрої);
 • 4) використання спеціальних пристроїв дозволяється виключно у випадках оперативного реагування на тривожні сповіщення, що надійшли до пункту централізованого спостереження суб’єкта охоронної діяльності.

13. Під час організації та провадження охоронної діяльності забороняється:

 • 1) придбавати та використовувати майно, визначене законодавством для виключного використання військовими формуваннями та правоохоронними органами;
 • 2) використовувати не сертифіковані в установленому порядку технічні засоби охорони, засоби радіозв’язку без наявності дозволу на їх використання на наданих радіочастотах, а також інші технічні засоби, що завдають шкоди життю, здоров’ю громадян, довкіллю;
 • 3) використовувати ознаки належності (елементи символіки, формений одяг тощо) до МВС, СБУ, Управління державної охорони, Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних, природоохоронних, контролюючих або інших органів виконавчої влади, їх спеціальних підрозділів, у тому числі в найменуванні суб’єкта охоронної діяльності, на одязі, транспорті реагування, будівлях, у документації;
 • 4) створювати перешкоди чи заважати діяльності представників правоохоронних та інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також громадянам у здійсненні ними повноважень, наданих їм законами та іншими нормативно-правовими актами;
 • 5) розголошувати відомості про вжиті заходи до організації та провадження охоронної діяльності, а також інформацію з обмеженим доступом та інформацію про особу, яка охороняється, що стали відомі у зв’язку з провадженням такої діяльності, крім випадків, передбачених законодавством;
 • 6) приховувати відомості про кримінальні правопорушення, що вчиняються або готуються, незалежно від інтересів замовника послуг з охорони;
 • 7) охороняти фізичну особу, яка вчиняє злочинні дії, адміністративне правопорушення або намагається їх учинити;
 • 8) вчиняти дії, що посягають на права, свободи та власність фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їх життя та здоров’я, честь, гідність і ділову репутацію;
 • 9) здійснювати заходи, що належать до оперативно-розшукових відповідно до Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”;
 • 10) залучати до охоронних заходів осіб, які не подали документів, необхідних для прийняття на роботу, або не відповідають кваліфікаційним вимогам;
 • 11) брати участь у виконанні судових рішень під час виконавчого провадження;
 • 12) вчиняти дії, спрямовані на силове протистояння між персоналом охорони різних суб’єктів господарювання;
 • 13) охороняти об’єкти, включені до переліку особливо важливих об’єктів права державної власності, охорона яких здійснюється виключно державними підприємствами та організаціями, визначеного в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
 • 14) використовувати спеціальні засоби, не включені до переліку спеціальних засобів, придбання, зберігання та використання яких здійснюється суб’єктами охоронної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. № 97 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 12, ст. 456);
 • 15) застосовувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби проти жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб, а також проти осіб, які відповідно до законодавства є носіями спеціального статусу недоторканності, крім випадків учинення ними нападу, що становить загрозу життю та здоров’ю фізичних осіб, персоналу охорони, або збройного нападу чи збройного опору;
 • 16) застосовувати спеціальні засоби в місцях значного скупчення людей, якщо це може призвести до заподіяння шкоди життю та здоров’ю сторонніх осіб, крім випадків самооборони (самозахисту);
 • 17) використовувати в охоронній діяльності у громадських і загальнодоступних місцях службових собак без провідника собаки.